VÅR SYN PÅ LÄRANDE OCH KUNSKAP
 

OM LÄRANDE
Via Vigoris utgår i sina program från processansatsen vilket ger ett långsiktigt lärande hos deltagarna där basen också utgörs av det handlingslogiska synsättet, vilket innebär att:
Vi ser våra deltagare som aktiva aktörer som kontinuerligt omtolkar sin verklighet, omformulerar sina mål och testar sina hypoteser för att få egna erfarenheter. Människan befinner sig i en ständig lärprocess. Vi låter våra deltagare hitta sina svar mot bakgrund av reflektion, teorier och träning. Om man ska lyckas och ha framgång i sitt yrke krävs både kunskap, värdestyrka och färdigheter.

PROGRAMANSATSEN KÄNNETCKNAS AV:
Kunskap förmedlas oftast av andra och lärandet blir inte förankrat hos deltagaren. Uttalande som ” det var en bra kurs, jag har fått en massa nya verktyg och modeller” är vanliga. Frågan är ju vad deltagaren lärde sig egentligen och hur kursen påverkar agerandet i vardagen?
Ett lärande som bygger på att ändrade attityder leder till ändrade beteenden, göra som vi säger - lärande, skapar sällan djupare insikter hos deltagaren.
I programansatsen handlar det om att fokus läggs på att hålla programmet och att teorier, övningar och modeller kommer in i kursen efter ett tydligt schema. Programordning bestäms av konsulterna. Deltagarna uttrycker ofta att de behöver mer verktyg för att kunna agera annorlunda.

PROCESSANSTASEN KÄNNETECKNAS AV:
Att deltagarna, utifrån egen reflektion, dialog med andra och stöd från teorier börjar bygga upp sina egna tankemodeller. I reflektionen kan de se sig själva och sitt eget agerande i vardagen. Det handlar om att ifrågasätta och ompröva sig själv och sedan våga prova nya arbetssätt i vardagen. Genom att agera annorlunda kan deltagarna upptäcka och lära hur nya teorier och verktyg fungerar.
Lärandet bygger på att ändrade beteenden leder till ändrade attityder (erfarenhetsbaserat lärande). 

OM KUNSKAP

I våra utvecklingsprogram arbetar vi med följande tre kunskapsbegrepp, vi lägger tyngdpunkten på hur- och varför-kunskap. Vad-kunskapens teorier används främst som stöd för att förstärka lärandet.

VAD-KUNSKAP

HUR-KUNSKAP

VARFÖR-KUNSKAP

Kunskap som har utvecklats av andra. Tillämpning och kompetensutveckling innebär att vi lär oss det andra kan. Träningsmomentet och förståelseutvecklingen står inte i förgrunden. Framförallt är kunskapen ändlig, dvs. den byggs inte in oss genom observation, reflektion och aktion.

Kunskap som utvecklas av att vi prövar oss fram, likaså när vi lär oss som sociala varelser. Vi bygger tidigt upp våra mönster och vanor. Erfarenheter och färdigheter byggs in i oss utan att vi behöver sätta ord på det som vi kan. Kunskapen är till stor del tyst och finns inom oss.

Kunskap som utvecklas genom ett medvetet reflekterande över oss själva som sociala varelser i möten med andra människor. Vi blir nyfikna och sökande i våra mönster och val. Vi försöker att utvidga våra referensramar, vår förståelse och vi har modet att utsätta oss för risker i vårt lärande. Vi utvecklar kunskapen genom dialog i möten med andra och genom att våga närma oss vår sårbarhet.