HAR DU TÄNKT PÅ?

  • att medvetenheten hos varje ledare om vikten av att skapa en kultur som bygger på engagemang, motivation och tillit.
  • att balansen mellan varje människas inre värden och alla yttre förväntningar är avgörande för motivation och beslutsamhet.
  • att förståelsen hos varje medarbetare om vad som är värde för kunden skapar förutsättningar för långsiktigt lönsam utveckling.
  • att affärsmannaskap handlar om att ta betalt för och göra det kunden vill ha varken mer eller mindre.
  • att långsamhet och reflektion möjliggör snabbhet och beslutsamhet i agerandet.
  • att förtroendefulla relationer är basen för lönsamhet och utveckling.
  • att värdestarka ledare skapar en värdestark kultur
  • att allt förändringsarbete handlar om förståelse för varför och varthän.

                                         HAR DU RÅD ATT VÄNTA?